220
دانشکده بهداشت و ایمنی - برنامه مصوب و طرح درس
منو اصلی
صفحه اصلي > گروههای آموزشی > گروه علوم بهداشتي > برنامه مصوب و طرح درس  

  برنامه آموزشي مصوب*  كارشناسي پيوسته مهندسي بهداشت حرفه‌اي

 

 طرح درس‌ها 

- مكانيك جامدات

- استاتيك و مقاومت مصالح

- مهندسي فاكتورهاي انساني 1

- مهندسي فاكتورهاي انساني 2

- فيزيك اختصاصي

- فيزيك اختصاصي1

- فيزيك اختصاصي 2

- فيزيك عمومي

- تنش هاي حرارتي در محيط كار

- صدا و ارتعاش در محيط كار

- بهداشت پرتوها

- سم شناسي

- كليات ايمني و بهداشت حرفه اي

- تجزيه نمونه ها

- آشنايي با مدل سازي در سيستم هاي بهداشت محيط

- مباني نمونه برداري از آلاينده‌هاي هوا

- آزمايشگاه مباني نمونه‌برداري از آلاينده‌هاي هوا

- ايمني در محيط كار 1

- روشنايي در محيط كار

- شيمي عمومي/بهداشت حرفه اي

- شيمي عمومي/ بهداشت محيط

- شيمي محيط

- تهويه صنعتي

- اپيدميولوژي بيماري‌هاي شغلي

- بيماري‌هاي ناشي از كار2

- فيزيولوژي و تشريح

- اقتصاد مهندسي

- اصول اپيدميولوژي

- بازرسي و كنترل بهداشتي مواد غذايي

- اصول هيدرولوژي و هيدروژئولوژي

- اصول هيدرولوژي و هيدروژئولوژي (هيدرولوِژي آب‌هاي سطحي و زيرزميني)

- روانشناسي صنعتي و ارتقاء سلامت

- مديريت صنعتي

- شيمي عمومي

- شيمي تجزيه

- بهداشت مواد غذايي

- تربيت بدني 

- ميكروبيولوژي محيط

- پاتوبيولوژي

- جمع‌آوري و دفع مواد زائد

- مكانيك خاك

- رياضيات